سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +failha.com

 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس امور مالی )کد 125 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری مالی

  نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری بهای تمام شده

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اقتصاد خرد و کلان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   حسابداری دولتی و بودجه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   حسابداری مالیاتی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور اداری )کد 123

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   روش تحقیق

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار و کاربرد آن در مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصول مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت منابع انسانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   رفتار سازمانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق اداری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون کار

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   سیستمهای عامل

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ساختمان داده ها و الگوریتمها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پایگاه دادهها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مهندسی نرم افزار

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 A+ و Securityنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +  و نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97  Network+ 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس حقوقی )کد 134

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق مدنی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق تجارت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق اداری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آیین دادرسی مدنی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون کار 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اصول و تئوریهای مدیریت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رفتار سازمانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 منابع انسانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق بیمه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پزشک متخص

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بیوشیمی بالینی،

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 هماتولوژی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمونولوژی و سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کنترل کیفی در آزمایشگاه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تغذیه )کد 132

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تغذیه اساسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رژیم درمانی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تغذیه در دوران های مختلف زندگی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بررسی وضعیت تغذیهنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس هوشبری )کد 139 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )اصول و روشهای بیهوشی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماری شناسی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فارماکولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مراقبتهای ویژه 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی تشخیصی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی توانبخشی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 شنوایی شناسی کودکاننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس مامایی )کد 137 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بارداری و زایمان 1 تا 4 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   بیماریهای زنان و ناباروری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهداشت مادر و کودک 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 نوزاداننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس پرستاری )کد 130 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مراقبتهای ویژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 روان پرستاری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کودکان 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت بهداشت جامعه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مادران و نوزادان 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آشنایی با وسایل اتاق عمل 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کاردان اتاق عمل)کد 116 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیماریهای داخلی و جراحی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیهوشی و احیای قلبی ریوینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فیزیک پرتوها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 رادیویولوژی و حفاظت

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تکنیکهای رادیوگرافی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مواد حاجب

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ثبت و نمایش تصویرنمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )اُپتومتری عمومی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عدسی های تماسی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری کودکان

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری افراد مسن

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اُپتومتری دید دوچشمی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عینک طبی( 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )الکتروتراپی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیومکانیک و کینزیولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )بیوشیمی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 انگل  قارچ  ویروس باکتری

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 هماتولوژی و بانک خون

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمونولوژی و سرولوژی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ریاضیات

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار و احتمالات مهندسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارهای الکتریکی 1

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارهای الکتریکی 2

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 الکترونیک 1

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 الکترونیک 2

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تجزیه و تحلیل سیستمها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 تجهیزات عمومی بیمارستانها

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 ایمنی شناسی و سرم شناسی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 خون شناسی و انتقال خوننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کدگذاری بیماری ها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدارک پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 آمار بیمارستانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 اصطلاحات پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کلیات پزشکینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهیار )کد 103 )

عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 بهدار )کد 102

عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عمومینمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق مدنی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حقوق تجارت 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   آیین دادرسی مدنی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مفاد قرارداد و پیمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 طراحی شهری 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری مالی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 قانون تأمین اجتماعی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 حسابداری بخش عمومی
نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مدیریت مالی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس معماری کد 204

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس عمران کد 205

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   ابزار دقیق پزشکی)نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس تاسیسات کد 207

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختماننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس برق کد 208

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس مکانیک( (کد 209

 نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس ابنیه ( (کد211

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختماننمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان 
منبع این نوشته : منبع
اجتماعی ,تامین ,استخدامی ,سوالات ,نمونه ,کارشناس ,تامین اجتماعی ,استخدامی تامین ,سوالات استخدامی ,نمونه سوالات ,مجموعه سؤالات ,استخدامی تامین

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 97 +https://baigan.ir

نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی (آپدیت مرداد 97)

 • درصورتی که سوالات تخصصی خود را پیدا نکردید از جستجوی سایت کمک بگیرید

بخش اول شامل سوالات عمومی :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و 5)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و 97)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و 96 و97)
– وزارت نیرو (چندین دوره)
– شرکت نفت(چندین دوره)

– قوه قضاییه(چندین دوره)

 – بهورزی +پرستاری+مامایی

– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد(چندین دوره)

– راه آهن(چندین دوره)

– تامین اجتماعی(چندین دوره)– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل 7 درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

آزمون عمومی:
1 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی  ریاضیات وآمارمقدماتی ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال +جواب

2 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان انگلیسی - عمومی ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال +جواب

3 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی زبان و ادبیات فارسی تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال +جواب

4 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی فناوری اطلاعات )مهارت های هفتگانه I.C.D.L )تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال +جواب
5 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی معارف اسلامی تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

6 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی شناخت تامین اجتماعی 300 سوال با جواب

7 - نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی اطلاعات عمومی ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال +جواب

8 -نمونه سوالات استخدامی تامین اجتماعی استعداد و هوش ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال +جواب

به همراه سوالات :

نمونه سوالات مربوط به آزمون های استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است که شامل ۲۷۱ نمونه سوال عمومی و اختصاصی می باشد. فهرست سوالات این مجموعه در ادامه آمده است.

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۴ :

 • ربان انگلیسی عمومی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • معارف اسلامی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی

فهرست نمونه سوالات سال ۱۳۹۳ :

 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • معارف اسلامی
 • زبان انگلیسی عمومی
 • شناخت تامین اجتماعی
 • اطلاعات عمومی (اطلاعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مبانی اجتماعی)
 • آشنایی مقدماتی با رایانه
 • مجموعه دروس تخصصی (اصول و تئوری های مدیریت – رفتار سازمانی و منابع انسانی – حقوق بیمه و قوانین و مقررات بیمه های تامین اجتماعی)
 • [purchase_link id="48243" text="خرید" style="button" color="blue"]
 •  

 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور مالی )کد 125 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی

  سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بهای تمام شده

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اقتصاد خرد و کلان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری دولتی و بودجه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  حسابداری مالیاتی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور اداری )کد 123

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  روش تحقیق

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و کاربرد آن در مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت منابع انسانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  رفتار سازمانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس فناوری اطلاعات )کد 135

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  سیستمهای عامل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ساختمان داده ها و الگوریتمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پایگاه دادهها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مهندسی نرم افزار

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( A+ و Securityسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( +  و سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  Network+ 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس حقوقی )کد 134

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق اداری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق جزای اختصاصی )جرایم علیه اموال

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آیین دادرسی مدنی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون کار 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور بیمه ای )کد 124 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  اصول و تئوریهای مدیریت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رفتار سازمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( منابع انسانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق بیمه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قوانین و مقررات بیمه های تأمین اجتماعیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پزشک متخص

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( دکترای علوم آزمایشگاهی )کد 105

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( میکروبیولوژی )میکروب، انگل، قارچ، ویروس(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کنترل کیفی در آزمایشگاه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تغذیه )کد 132

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه اساسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رژیم درمانی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تغذیه در دوران های مختلف زندگی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای ناشی از سوءتغذیه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بررسی وضعیت تغذیهسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس هوشبری )کد 139 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اصول و روشهای بیهوشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماری شناسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فارماکولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس شنوایی سنجی ) کد 151 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی تشخیصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی توانبخشی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( شنوایی شناسی کودکانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مامایی )کد 137 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بارداری و زایمان 1 تا 4 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  بیماریهای زنان و ناباروری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهداشت مادر و کودک 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( نوزادانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرستاری )کد 130 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( پرستاری داخلی و جراحی 1 تا 4

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مراقبتهای ویژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( روان پرستاری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کودکان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت بهداشت جامعه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مادران و نوزادان 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس اتاق عمل )کد 120 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آشنایی با وسایل اتاق عمل 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصول و فنون عملکرد سیار و اسکراب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی )کلیه دروس اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...((

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان اتاق عمل)کد 116 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )تکنیک و اصول کار در اتاق عمل

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنولوژی جراحی در موارد تخصصی و فوق تخصصی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیماریهای داخلی و جراحی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیهوشی و احیای قلبی ریویسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس پرتوشناسی )کد 129 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )فیزیک رادیولوژی تشخیصی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیک پرتوها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( رادیویولوژی و حفاظت

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تکنیکهای رادیوگرافی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مواد حاجب

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ثبت و نمایش تصویرسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس بینائی سنجی )کد 128 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )اُپتومتری عمومی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عدسی های تماسی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری کودکان

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری افراد مسن

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اُپتومتری دید دوچشمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عینک طبی( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس توانبخشی فیزیکی )کد 133 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )الکتروتراپی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تمریندرمانی )مباحث عمومی و تخصصی(

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیومکانیک و کینزیولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( فیزیوتراپی در بیماریها )ارتوپدی، بیماریهای داخلی، روماتیسمی و اعصاب((سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 121 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )بیوشیمی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( انگل  قارچ  ویروس باکتری

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( هماتولوژی و بانک خون

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمونولوژی و سرولوژی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی کد 131 )

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ریاضیات

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )معادلات دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار و احتمالات مهندسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارهای الکتریکی 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 1

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( الکترونیک 2

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجزیه و تحلیل سیستمها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( تجهیزات عمومی بیمارستانها

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی

  

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی )کد 119

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( )میکروبشناسی )ویروس و باکتری، انگل و قارچ شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بیوشیمی و بیوشیمی بالینی،

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( ایمنی شناسی و سرم شناسی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( خون شناسی و انتقال خونسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی پذیرش و اطلاعات و آمار )کد 140

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کدگذاری بیماری ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدارک پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( آمار بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( اصطلاحات پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کلیات پزشکیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهیار )کد 103 )

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( بهدار )کد 102

عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات اداری )ماشین نویس بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش )کد 141

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومیسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( متصدی خدمات داروئی )کد 142 (

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( عمومی 

سوالات آزمون استخدامی دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی 1397

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  کارشناس امور پیمان ( (کد 201

 حقوق

(سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق مدنی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حقوق تجارت 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون برگزاری مناقصات و مزایده ها 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (  آیین دادرسی مدنی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   قانون کار  قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مفاد قرارداد و پیمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس امور شهرسازی (کد 202

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( طراحی شهری 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برنامه و بودجه ( (کد 203

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری مالی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( قانون تأمین اجتماعی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( حسابداری بخش عمومی
سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مدیریت مالی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اصول تنظیم و کنترل بودجه)

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس معماری کد 204

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم،
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیستم و بیست ویکم
مقررات ملیّ ساختمان)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس عمران کد 205

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم و بیست ویکم مقررات
ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تجهیزات( پزشکی کد 206

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( زبان تخصصی مهندسی پزشکی 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مقدمه ای بر مهندسی پزشکی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   شرایط ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی بیمارستانی

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   ابزار دقیق پزشکی)سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس تاسیسات کد 207

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس برق کد 208

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس مکانیک( (کد 209

 سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مجموعه سؤالات (مباحث سوم،
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمان) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس کنترل پروژه( (کد 210

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( مبانی استانداردهای مدیریت پروژه  (PRINCEو 2 PMBOK)

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( برنامه ریزی و زمان بندی پروژه

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 (   اقتصاد مهندسی (ارزیابی پروژه های صنعتی) 

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس ابنیه ( (کد211

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، ششم، هفتم،
هشتم، نهم، دهم، یازدهم،
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم،
بیست ویکم و بیست و دوم
مقررات ملیّ ساختمانسوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( کارشناس نگهداری
( پیشگیرانه (کد 212

سوالات استخدامی تامین اجتماعی 1397 ( (مباحث سوم،
چهارم، پنجم، دوازدهم،
سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم،
شانزدهم، هفدهم، هجدهم،
نوزدهم، بیست ویکم و
بیست و دوم مقررات ملیّ
ساختمان 


منبع این نوشته : منبع
اجتماعی ,سوالات ,تامین ,استخدامی ,کارشناس ,نمونه ,تامین اجتماعی ,استخدامی تامین ,اجتماعی 1397 ,سوالات استخدامی ,1397 کارشناس ,استخدامی تامین اجتما

سوالات مصاحبه دیوان محاسبات ۹۷ با پاسخنامه تشریحی


سوالات مصاحبه دیوان محاسبات,تجربیات مصاحبه دیوان محاسبات,نمونه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور,منابع آزمون دیوان محاسبات,استخدام دیوان محاسبات,

کارت ورود به جلسه دیوان محاسبات,نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات,سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات۹۷ ,نتایج آزمون دیوان محاسبات ۹۶  ,۹۶منبع این نوشته : منبع
دیوان ,محاسبات ,سوالات ,مصاحبه ,آزمون ,پاسخنامه ,دیوان محاسبات ,مصاحبه دیوان ,سوالات مصاحبه ,استخدامی دیوان ,پاسخنامه کلیک ,مصاحبه دیوان محاسب

متن


*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اداری  ۳۴۱۸
ـ ۱ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﻣﺪﺮﺖ (491سوال + پاسخ نامه ) 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺠﺰﻪوﺗﺤﻠﻞ ﺳﺴﺘﻢﻫﺎ(685 سوال + پاسخنامه)
ـ ۲ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﺮﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧ  (459سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی وزارت نیرو رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧ،(445 سوال + پاسخنامه)
۳ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻟﻪ (315سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺑﻮدﺟﻪرﺰی دوﻟﺘ،(285سوال + پاسخنامه)
ـ ۴ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری (415 سوال + پاسخنامه)
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻗﺎﻧﻮن ﺎر،(240سوال + پاسخنامه)
۵ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات استخدامی وزارت نیرو روانﺷﻨﺎﺳ ﺎر (120سوال + پاسخنامه)
[purchase_link id="30052" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی3419
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو برنامه ریزی استراتژیک 245 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو مبانی سازمان و مدیریت 255 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو آمار کاربردی 175 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد خرد 355سوال + پاسخنامه
  سوالات استخدامی وزارت نیرو اقتصاد کلان 161 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها 240 سوال + پاسخنامه
[purchase_link id="30058" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) 3420

 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220Iسوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II سوال + پاسخ نامه
  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ 80Iسوال+ پاسخ نامه 
سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ13II سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ 28III  سوال + پاسخنامه

 -  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺤﻠﻞﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﺘﺮI ﺑﺮرﺳ(79Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو تولید ﻧﺮوﺎه 73 سوال + پاسخنامه

[purchase_link id="30061" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


*
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ 3421

سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﺰﻮﻟﻮژی ورزش یک390 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﺰﻮﻟﻮژی ورزش دو  240 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻓﺰﻮﻟﻮژی ورزش سه  390 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه  ﺮی در ﺗﺮﺑﺖﺑﺪﻧ 120 سوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﺮﺖ ﺑﺮﺰاری ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و روﺪادﻫﺎی ورزﺷ،300 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو آناتومی ﺣﺮﺘ 360 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30063" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی 3424و3454 

 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻗﺘﺼﺎد ﺧﺮد 355سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی وزارت نیرو  اﻗﺘﺼﺎد ﻼن 161 سوال + پاسخنامه

ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر و اﻗﺘﺼﺎدﺳﻨﺠ 489سوال + پاسخنامه

ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎد اﺮان 660 سوال + پاسخنامه

- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ یک 790 سوال + پاسخنامه

-سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺪﺮﺖ ﻣﺎﻟ دو  369سوال + پاسخنامه

 - سوالات استخدامی وزارت نیرو زﺑﺎن ﺗﺨﺼﺼ 240سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30065" text="خرید" style="button" color="blue"]

 


*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ) 3425
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ 220Iسوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  210II سوال + پاسخ نامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک  220I سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو الکترونیک173II سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی دﺠﺘﺎل 30 سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺴﺘﻢﻫﺎی ﻨﺘﺮل ﺧﻄ و اﺑﺰار دﻗﻖ 182 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30068" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیروﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ3428و 3453
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﺖ) یک 270 سوال+پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧ(ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎص،ﺧﺎﻧﻮاده، ارث و وﺻﺖ)  دو 130 سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت یک 420سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت دو540 سوال+جواب
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت سه  340سوال+ جواب 
ـ سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺗﺠﺎرت چهار 330 سوال+ جواب 
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری  یک 220 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری دو  390 سوال+پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اداری  سه415 سوال + پاسخنامه
 ـسوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق ﺎر240 سوال+پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻦ دادرﺳ ﻣﺪﻧ یک 360 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻦ دادرﺳ ﻣﺪﻧ دو279 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻦ دادرﺳ ﻣﺪﻧ سه270سوال + پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻦ دادرﺳ کیفری یک 225سوال+پاسخنامه
ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻦ دادرﺳ کیفری دو300 سوال + پاسخنامه
-سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻ ( ﺟﺮاﻢ ﻋﻠﻪ اﻣﻮال ) یک 390 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻ ( ﺟﺮاﻢ ﻋﻠﻪ اﻣﻮال )دو310 سوال+پاسخنامه
-سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﻘﻮق ﺟﺰای اﺧﺘﺼﺎﺻ ( ﺟﺮاﻢ ﻋﻠﻪ اﻣﻮال ) سه320 سوال+پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30070" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید) 3429
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو استاتیک 115 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو مقاومت مصالح یک 113 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو مقاومت مصالح دو30 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو طراحی اجزای مکانیکی 251 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو طراحی اجزای مکانیکی دو25 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺮﻣﻮدﻨﺎﻣ 145 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت یک 261 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺎﻧ ﺳﺎﻻت  دو 27 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت یک25 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت دو 14 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو دﻨﺎﻣارﺗﻌﺎﺷﺎت 24 سوال + پاسخنامه          

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

         
[purchase_link id="30072" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ 3430 
 
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ یک315 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ ﺗﺠﺰﻪ دو 360 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ آﻟ یک 665 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ آﻟ دو 555 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ آﻟ سه 435 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ ﻣﻌﺪﻧ یک 495 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ ﻣﻌﺪﻧ دو 100 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ ﻓﺰ یک420 سوال + پاسخنامه
 ـ  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺷﻤ ﻓﺰ 460 سوال + پاسخنامه
 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺼﻔﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب 220 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30074" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار3433،3434،3447

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪﺳ نرم افزار 455 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی 290 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻃﺮاﺣ اﻟﻮرﺘﻢ 505 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺒﻪ داده ﻫﺎ 331 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو شبکه های کامپیوتری یک 365 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو شبکه های کامپیوتری دو  185 سوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو امنیت شبکه  170   سوال با جواب

سوالات استخدامی وزارت نیرو پایگاه داده ها 133 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30076" text="خرید" style="button" color="blue"]

 

 

*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖ3437 
 
- سوالات استخدامی وزارت نیرو جامعه  ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ 280 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیروروان  ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ یک 880 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیروروان  ﺷﻨﺎﺳ ﻋﻤﻮﻣ دو 250 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺒﺎﻧ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﺮﺖ 491سوال + پاسخ نامه 
- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﺒﺎﻧ ﺣﻔﺎﻇﺖ 74 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳ  270 سوال +  پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﻘﻮق  اداری 390 سوال+پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو اﺧﻼق  ﺣﺮﻓﻪ ای 120 سوال + پاسخنامه
- سوالات استخدامی وزارت نیرو فرهنگ  ﺳﺎزﻣﺎﻧ 445 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30078" text="خرید" style="button" color="blue"]
 

*
 
سوالات تخصصی استخدامی  ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ 3438
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری یک 558سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری دو  238سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری سه 327 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻧﻪ یک 209 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻧﻪ دو 606 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺸﺮﻓﺘﻪ  یک 316 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺸﺮﻓﺘﻪ دو 245 سوال + پاسخنامه
 سوالات استخدامی وزارت نیرو  حسابرسی یک 335سوال  + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو  حسابرسی دو 257 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺣﺴﺎﺑﺪاری  دوﻟﺘ 298 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو اصول تنظیم و کنترل بودجه 285 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو قانون محاسبات  عمومی  100 سوال با جواب

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30080" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 
سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری 3440
 سوالات استخدامی وزارت نیرو آﻣﺎر ﻣﻬﻨﺪﺳ 204 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﻨﺘﺮل ﻔﺖ آﻣﺎری 503 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﺗﺤﻘﻖ در ﻋﻤﻠﺎت یک و دو 85 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺪﺮﺖ ﻔﺖ و ﺑﻬﺮه وری 685 سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوال

[purchase_link id="30082" text="خرید" style="button" color="blue"]
 
*
 سوالات استخدامی وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری 3441 
 سوالات استخدامی وزارت نیرو نقشه برداری 278 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو فتوگرامتری 90 سوال + پاسخنامه
سوالات استخدامی وزارت نیرو ژئودزی 250 سوال + پاسخ نامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و
منبع این نوشته : منبع
سوالات ,استخدامی ,نمونه ,پاسخنامه ,سوال ,وزارت ,سوالات استخدامی ,نمونه سوالات ,استخدامی وزارت ,نمونه سوال ,پاسخنامه تشریحی ,نمونه سوالات استخد

سوالات استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﯿﺪ)۳۴۲۰

سوالات تخصصی  استخدامی وزارت نیرو ۹۷ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ)۳۴۲۰

سوالات تخصصی  استخدامی ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) ۳۴۲۰

 ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ ۲۲۰Iسوال + پاسخنامه

ـ سوالات استخدامی وزارت نیرو  ﻣﺪارﻫﺎی اﻟﺘﺮ  ۲۱۰II سوال + پاسخ نامه

  سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ ۸۰Iسوال+ پاسخ نامه 

سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ۱۳II سوال + پاسخنامه

 سوالات استخدامی وزارت نیروﻣﺎﺷﻦﻫﺎی اﻟﺘﺮ ۲۸III  سوال + پاسخنامه

 –  سوالات استخدامی وزارت نیرو ﺗﺤﻠﻞﺳﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺮژی اﻟﺘﺮI ﺑﺮرﺳ(۷۹Iسوال + پاسخنامه

سوالات استخدامی وزارت نیرو تولید ﻧﺮوﺎه ۷۳ سوال + پاسخنامه

بهمراه سوالات عمومی زیر :

نمونه سوالات تمامی سازمانها و بانکهایی که در زیر لیست شده اند با ذکر سال برگزاری در داخل این کتاب موجود هستند:

– دستگاه های اجرایی (مشترک فراگیر )+سوالات سازمان سنجش (سوالات عمومی استخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵)
– آموزش و پرورش (سوالات عمومی استخدامی آموزش و پرورش سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و ۹۷)

– وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی (سوالات عمومی استخدامی  سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ و ۹۵و ۹۶ و۹۷)
– وزارت نیرو
– شرکت نفت
– قوه قضاییه
– بهورزی +پرستاری+مامایی
– دانشگاه فرهنگیان
– دیوان محاسبات کشور
– شهرداری +استانداری+فرمانداری+دهیاری
– بانک ها
– سازمان ثبت و اسناد
– راه آهن
– تامین اجتماعی
– و…

دروس  موجود در این کتاب شامل ۷ درس عمومی که در آزمونهای استخدامی مطرح می شوند به شرح زیر می باشد:

۱- نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر زبان و ادبیات فارسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۴ عدد نمونه سوال

۲-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرزبان انگلیسی عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۴۸ عدد نمونه سوال

۳-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر ریاضی و آمار مقدماتی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۵۶ عدد نمونه سوال

۴-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر هوش و توانمندی های عمومی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۲۳۲ عدد نمونه سوال

۵-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و سیاسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) به تعداد – ۱۳۰۰ عدد نمونه سوال

۶-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیرمعارف اسلامی (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۴۰۰ عدد نمونه سوال

۷-نمونه سوالات استخدامی چند سال اخیر فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (همراه با پاسخنامه تشریحی) – به تعداد ۱۳۶۰ عدد نمونه سوالمنبع این نوشته : منبع
سوالات ,استخدامی ,نمونه ,وزارت ,پاسخنامه ,سوال ,سوالات استخدامی ,استخدامی وزارت ,نمونه سوالات ,وزارت نیرو ,پاسخنامه تشریحی ,سوالات استخدامی وز

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو +پاسخ

 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید

  سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﻊ) کد شغل ۳۴۳۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۳۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو تکنسین ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧ(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر کد شغل ۳۴۲۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۸ و۳۴۶۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﺸﺎه ﺷﻤ کدشغل۳۴۶۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی کد شغل ۳۴۶۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻨﺘﺮل ﻔ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۳۴۶۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان کد شغل ۳۴۶۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس منابع آب کد شغل ۳۴۶۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۶۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﺎت کد شغل ۳۴۵۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل۳۴۵۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣ کد شغلش ۳۴۵۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻤﻪ ۳۴۵۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻨﺘﺮل ﺮوژه کدشغل ۳۴۵۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ کدشغل ۳۴۴۹
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق -اﻟﺘﺮوﻧ(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۴و۳۴۴۵
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۲و ۳۴۴۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری کد شغل ۳۴۴۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری کد شغل ۳۴۴۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ کد شغل ۳۴۳۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖکد شغل ۳۴۳۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰارکد شغل۳۴۳۳،۳۴۳۴،۳۴۴۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ کد شغل۳۴۲۸و ۳۴۵۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ)کد شغل ۳۴۲۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۳۴۲۴و۳۴۵۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ کد شغل۳۴۲۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۲۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی کد شغل ۳۴۱۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸
 • فایل سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۷
 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


منبع این نوشته : منبع
نیرو ,استخدامی ,سوالات ,وزارت ,ﺎرﺷﻨﺎس ,ﻣﻬﻨﺪس ,سوالات استخدامی ,وزارت نیرو ,نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ,نیرو ﻣﻬﻨﺪس ,استخدامی وزارت ,سوالات استخدامی وز

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو+پاسخنامه

 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید

  سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﻊ) کد شغل ۳۴۳۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۳۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو تکنسین ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧ(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر کد شغل ۳۴۲۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۸ و۳۴۶۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﺸﺎه ﺷﻤ کدشغل۳۴۶۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی کد شغل ۳۴۶۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻨﺘﺮل ﻔ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۳۴۶۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان کد شغل ۳۴۶۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس منابع آب کد شغل ۳۴۶۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۶۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﺎت کد شغل ۳۴۵۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل۳۴۵۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣ کد شغلش ۳۴۵۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻤﻪ ۳۴۵۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻨﺘﺮل ﺮوژه کدشغل ۳۴۵۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ کدشغل ۳۴۴۹
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق -اﻟﺘﺮوﻧ(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۴و۳۴۴۵
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۲و ۳۴۴۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری کد شغل ۳۴۴۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری کد شغل ۳۴۴۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ کد شغل ۳۴۳۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖکد شغل ۳۴۳۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰارکد شغل۳۴۳۳،۳۴۳۴،۳۴۴۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ کد شغل۳۴۲۸و ۳۴۵۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ)کد شغل ۳۴۲۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۳۴۲۴و۳۴۵۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ کد شغل۳۴۲۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۲۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی کد شغل ۳۴۱۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸
 • فایل سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۷
 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


منبع این نوشته : منبع
نیرو ,استخدامی ,سوالات ,وزارت ,ﺎرﺷﻨﺎس ,ﻣﻬﻨﺪس ,سوالات استخدامی ,وزارت نیرو ,نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ,نیرو ﻣﻬﻨﺪس ,استخدامی وزارت ,سوالات استخدامی وز

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو +رایگان

 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید

  سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﻊ) کد شغل ۳۴۳۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۳۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو تکنسین ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧ(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر کد شغل ۳۴۲۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۸ و۳۴۶۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﺸﺎه ﺷﻤ کدشغل۳۴۶۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی کد شغل ۳۴۶۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻨﺘﺮل ﻔ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۳۴۶۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان کد شغل ۳۴۶۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس منابع آب کد شغل ۳۴۶۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۶۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﺎت کد شغل ۳۴۵۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل۳۴۵۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣ کد شغلش ۳۴۵۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻤﻪ ۳۴۵۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻨﺘﺮل ﺮوژه کدشغل ۳۴۵۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ کدشغل ۳۴۴۹
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق -اﻟﺘﺮوﻧ(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۴و۳۴۴۵
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۲و ۳۴۴۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری کد شغل ۳۴۴۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری کد شغل ۳۴۴۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ کد شغل ۳۴۳۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖکد شغل ۳۴۳۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰارکد شغل۳۴۳۳،۳۴۳۴،۳۴۴۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ کد شغل۳۴۲۸و ۳۴۵۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ)کد شغل ۳۴۲۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۳۴۲۴و۳۴۵۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ کد شغل۳۴۲۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۲۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی کد شغل ۳۴۱۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸
 • فایل سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۷
 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


منبع این نوشته : منبع
نیرو ,استخدامی ,سوالات ,وزارت ,ﺎرﺷﻨﺎس ,ﻣﻬﻨﺪس ,سوالات استخدامی ,وزارت نیرو ,نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ,نیرو ﻣﻬﻨﺪس ,استخدامی وزارت ,سوالات استخدامی وز

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو pdf

 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید

  سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﻊ) کد شغل ۳۴۳۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۳۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو تکنسین ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧ(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر کد شغل ۳۴۲۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۸ و۳۴۶۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﺸﺎه ﺷﻤ کدشغل۳۴۶۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی کد شغل ۳۴۶۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻨﺘﺮل ﻔ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۳۴۶۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان کد شغل ۳۴۶۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس منابع آب کد شغل ۳۴۶۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۶۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﺎت کد شغل ۳۴۵۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل۳۴۵۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣ کد شغلش ۳۴۵۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻤﻪ ۳۴۵۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻨﺘﺮل ﺮوژه کدشغل ۳۴۵۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ کدشغل ۳۴۴۹
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق -اﻟﺘﺮوﻧ(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۴و۳۴۴۵
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۲و ۳۴۴۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری کد شغل ۳۴۴۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری کد شغل ۳۴۴۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ کد شغل ۳۴۳۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖکد شغل ۳۴۳۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰارکد شغل۳۴۳۳،۳۴۳۴،۳۴۴۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ کد شغل۳۴۲۸و ۳۴۵۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ)کد شغل ۳۴۲۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۳۴۲۴و۳۴۵۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ کد شغل۳۴۲۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۲۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی کد شغل ۳۴۱۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸
 • فایل سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۷
 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


منبع این نوشته : منبع
نیرو ,استخدامی ,سوالات ,وزارت ,ﺎرﺷﻨﺎس ,ﻣﻬﻨﺪس ,سوالات استخدامی ,وزارت نیرو ,نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ,نیرو ﻣﻬﻨﺪس ,استخدامی وزارت ,سوالات استخدامی وز

سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو

 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید

  سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮزﻊ) کد شغل ۳۴۳۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۳۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو تکنسین ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﻣﺎﻧ(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺗﻨﺴﻦ ﺑﺮق(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۳۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺒﺎر کد شغل ۳۴۲۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻤ کارشناس مالی و اداری کد شغل ۳۴۲۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(ﺗﻮزﻊ) ـ ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(آب و ﻓﺎﺿﻼب) ۳۴۶۸ و۳۴۶۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﺸﺎه ﺷﻤ کدشغل۳۴۶۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی کد شغل ۳۴۶۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻨﺘﺮل ﻔ آب و ﻓﺎﺿﻼب ۳۴۶۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل ۳۴۶۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻤﺮان کد شغل ۳۴۶۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس GIS کد شغل۳۴۶۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس منابع آب کد شغل ۳۴۶۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزرﺎﻧ کد شغل ۳۴۶۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس انبار و تدارﺎت کد شغل ۳۴۵۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﺎر کد شغل ۳۴۵۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس آﻣﻮزش کد شغل۳۴۵۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس روابط ﻋﻤﻮﻣ کد شغلش ۳۴۵۶
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻤﻪ ۳۴۵۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو کارشناس امور مشترکین کدشغل ۳۴۵۲
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻨﺘﺮل ﺮوژه کدشغل ۳۴۵۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻤﻨ و ﺣﻔﺎﻇﺖ کدشغل ۳۴۴۹
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  ﺎرﺷﻨﺎس سخت اﻓﺰار کد شغل۳۴۴۸
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو  مهندس برق-مخابرات کد شغل۳۴۴۶
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق -اﻟﺘﺮوﻧ(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۴و۳۴۴۵
 • سوالات استخدامی ۹۷وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮزﻊ) ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(آب و ﻓﺎﺿﻼب) کد شغل۳۴۴۲و ۳۴۴۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری کد شغل ۳۴۴۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻔﺖ و بهره وری کد شغل ۳۴۴۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻟ کد شغل ۳۴۳۸
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮرﺣﺮاﺳﺖکد شغل ۳۴۳۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ITﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ)-ﺎرﺷﻨﺎسIT ﺣﺮاﺳﺖ(آب و ﻓﺎﺿﻼب)- ﺎرﺷﻨﺎس ﻧﺮم اﻓﺰارکد شغل۳۴۳۳،۳۴۳۴،۳۴۴۷
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺷﻤ کد شغل ۳۴۳۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺎﻧ (تولید)کد شغل ۳۴۲۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ ﺣﺮاﺳﺖ(ﺗﻮزﻊ) ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﺣﻘﻮﻗ کد شغل۳۴۲۸و ۳۴۵۳
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ اﻟﺘﺮوﻧ (ﺗﻮﻟﺪ)کد شغل ۳۴۲۵
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻮدﺟﻪ و ﺑﺮرﺳ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮرﺳ ـ ﺎرﺷﻨﺎس ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ۳۴۲۴و۳۴۵۴
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺮﺑﺖ ﺑﺪﻧ کد شغل۳۴۲۱
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺮق ـ ﻗﺪرت(ﺗﻮﻟﺪ) کد شغل ۳۴۲۰
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺰی کد شغل ۳۴۱۹
 • سوالات استخدامی ۹۷ وزارت نیرو ﺎرﺷﻨﺎس اداری کد شغل ۳۴۱۸
 • فایل سوالات استخدامی وزارت نیرو ۱۳۹۷
 • سوالات استخدامی وزارت نیرو 97 کلیک کنید


منبع این نوشته : منبع
نیرو ,استخدامی ,سوالات ,وزارت ,ﺎرﺷﻨﺎس ,ﻣﻬﻨﺪس ,سوالات استخدامی ,وزارت نیرو ,نیرو ﺎرﺷﻨﺎس ,نیرو ﻣﻬﻨﺪس ,استخدامی وزارت ,سوالات استخدامی وز